Projekty Unijne - POKL

 

Projekt systemowy pn. Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet Państwa w ramach Poddziałania 7.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników'
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 3 uczestników'

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników'
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki klasa III dla pięciu uczestników'


„Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – nowe zadanie gminy”


Akty prawne:
Uchawała  Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( M.P. Poz. 430)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczególowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz.U. Poz. 755, z pózn.zm.)

Wnioski o przyznanie karty składa się  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku pok. nr 10 w godzinach pracy ośrodka ( 7.30 – 15.30)


Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą  Karty  Dużej Rodziny znajduje się na:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl

K.D.R.ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego'

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem'Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym w 2014 roku pn:

„ NOWE UMIEJETNOŚCI SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY”

 

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.


Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które spełniają następujące kryteria:
– są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, lub nieaktywne zawodowe
– korzystają z wsparcia ośrodka pomocy społecznej,
– są w wieku aktywności zawodowej,
– zamieszkują teren gminy Wińsko


Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne. Na czas trwania projektu uczestnicy/czki zostaną objęci wsparciem finansowym. Wobec każdego uczestnika/czki zostaną podjęte instrumenty aktywnej integracji.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny pod numerami telefonów: 71 750 36 70 lub 71 738 24 64.


Do kogo projekt jest skierowany:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, lub nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej, korzystających z wsparcia pomocy społecznej i zamieszkujących gminę Wińsko.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie gotowości w powrocie na rynek pracy wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, lub nieaktywnych zawodowo, które korzystają z wsparcia naszego ośrodka, zagrożone są wykluczeniem społecznym i zamieszkują teren gminy Wińsko.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie celów szczegółowych, które będą polegały na nabyciu przez uczestników/czki nowych kwalifikacji zawodowych , poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności zaprezentowania się pracodawcy poprzez zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo w uczestnikach/czkach projektu zwiększy się wiara we własne siły i podniesie się poziom samooceny.


ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie zajęć z kreowania wizerunku'

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie zajęć z zakresu kreowania wizerunku dla 5 uczestniczek'ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej z HACCP''

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie kursu - Opiekunka do osób starszych''

ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla trzech uczestniczek projektu systemowego pn: ,,NOWE UMIEjĘTNOŚCI SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY"
ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego"
ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem"


 


logo

Projekt systemowy pn. Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet Państwa w ramach Poddziałania 7.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym w 2013 roku

pn: „ NOWE UMIEJETNOŚCI SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY”


Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.


Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które spełniają następujące kryteria:
– są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, lub nieaktywne zawodowe
– korzystają z wsparcia ośrodka pomocy społecznej,
– są w wieku aktywności zawodowej,
– zamieszkują teren gminy Wińsko

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne. Na czas trwania projektu uczestnicy/czki zostaną objęci wsparciem finansowym. Wobec każdego uczestnika/czki zostaną podjęte instrumenty aktywnej integracji.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny pod numerami telefonów: 71 750 36 70 lub 71 738 24 64.

Do kogo projekt jest skierowany:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, lub nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej, korzystających z wsparcia pomocy społecznej i zamieszkujących gminę Wińsko.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie gotowości w powrocie na rynek pracy wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, lub nieaktywnych zawodowo, które korzystają z wsparcia naszego ośrodka, zagrożone są wykluczeniem społecznym i zamieszkują teren gminy Wińsko.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie celów szczegółowych, które będą polegały na nabyciu przez uczestników/czki nowych kwalifikacji zawodowych , poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności zaprezentowania się pracodawcy poprzez zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo w uczestnikach/czkach projektu zwiększy się wiara we własne siły i podniesie się poziom samooceny.

 
Zmówienia publiczne
Zmówienia publiczne


ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Świadczenie uslug pogrzebowych związanych z pochówkiem podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej'
ZAPROSZENIE DO ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na: ,,Wykonanie usługi polegającej na realizowniu zadań asystenta rodziny' 
Wnioski na Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2013/2014

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy od
01.10.2013r. do 30.09.2014r.
z Funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane od
01 sierpnia 2013r. w godz. od 8.30 do 13.00
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami
w okresie od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. świadczenia przysługujące za miesiąc październik 2013r.
wypłacone zostaną do dnia 30 października 2013r.,
natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami
od dnia 01.09.2013r. do dnia 31.10.2013r. świadczenia przysługujące za miesiąc
październik 2013r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2013r.
Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów.

Wszelkie informacje udzielane są
w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod nr. 71 738 24 64
lub 71 750 36 70
Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
1.    zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku (za 2012r.);

2.    zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

a)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

b)    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

c)    zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za 2012r.);

d)    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

e)    umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

f)    umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

g)     odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

h)     przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2012r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

i)     w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
— zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012r.
lub
— informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo
o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

j)     dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

k)    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

l)     dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

m)    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;

n)    kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

3.    inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a)    dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

c)    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d)    zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

e)     informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 
Informacja

Informuje się, iż termin składania ofert na kurs z kasy fiskalnej i kurs opiekunki przedłuża się

do 24 lipca 2013r.

 
Projekt systemowy 2013 -POKL

logo

Projekt systemowy pn. Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet Państwa w ramach Poddziałania 7.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiProjekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.


Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które spełniają następujące kryteria:
– są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, lub nieaktywne zawodowe
– korzystają z wsparcia ośrodka pomocy społecznej,
– są w wieku aktywności zawodowej,
– zamieszkują teren gminy Wińsko

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne. Na czas trwania projektu uczestnicy/czki zostaną objęci wsparciem finansowym. Wobec każdego uczestnika/czki zostaną podjęte instrumenty aktywnej integracji.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny pod numerami telefonów: 71 750 36 70 lub 71 738 24 64.

 
Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013r. ustawy (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548) dotyczącej zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzającej  nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku informuje, iż osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasną z mocy prawa po upływie 30 czerwca 2013r.
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2